නීතිඥයන් සිට අරාබි රටවල්. අරාබි නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්.


සදාචාරාත්මක හානි සඳහා වන්දි ආයෝජක-රාජ්ය බේරුම්කරණයට ආරවුල් විසින් පැට්රික්


මෙම ලිපිය විභාග ප්රශ්නය මූල්ය වන්දි ප්රදානය විසින් විනිශ්චය සඳහාසදාචාරාත්මක හානි සිදු වී ඇත මගින් විදේශ ආයෝජකයන් සන්දර්භය තුළ ආයෝජක-රාජ්ය බේරුම්කරණයට මෙම ලිපිය බව තර්ක කරයි.

විශේෂයෙන් රාජ්ය ක්රියාවන් කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයින් ඇත දරණ මත සැබෑ ප්රමාණකරණ එම වන්දි මුදල ප්රදානය කිරීමට සදාචාරාත්මක හානි සඳහා ඉලක්කය පමණක් නොවේ සැබෑ හානි පීඩාවට.

පමණක් නොව,"යැවීමට පැහැදිලි පණිවිඩය"සත්කාරක රාජ්ය.